Vedtekter

  ( 30/08/2011 )

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Utdrag av vedtekter med presiseringer

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  UTDRAG AV HOV BARNEHAGES VEDTEKTER.

  I dette utdraget er også tatt med eventuelle vedtak fattet av eierstyret i saker som får konsekvenser for opptak.
   

  4.

   

  OPPTAK - OPPSIGELSE

   

  4.1.

  Overordnet målsetting:

   

   

  Ved opptak av barn skal det legges vekt på at gruppesammensetningen blir så god som mulig, slik at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas på en skikkelig måte.
  I hovedregel bør opptak gjøres av barn som er bosatt i Ringerike Kommune.
  Konkretisering: Bestemmelsen bortfaller dersom dette
  også gagner barnehagen som organisasjon.

   

  4.2.

  Prioritering:

   

   

  Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker, skal opptak skje etter følgende prioriteringsrekkefølge:

   

   

   1.

  Barn med funksjonshemming skal ha prioritet ved opptak i barnehagen. Jf. Lov om  barnehager § 13  med merknader.

   

   

  2.

  Barn av nøkkelpersonell i barnehagen

  3.

  Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen

  4.

  Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste.

   Styret fatter i forkant av hvert opptak øvrige kriterier for prioritering.

   

   

   

   

  4.3.

  Opptaksmyndighet:

   

   

  Søknad om opptak skjer i henhold til gjeldende prosedyrer. Ufødte barn kan ikke føres opp på venteliste. Vedtak om opptak fattes av daglig leder. Styret kan fastsette noe annet.

   Beslutning om opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse.

   Signert svarskjema opptak er foresattes/foreldrenes godkjenning av barnehagens og andelslagets vedtekter.

   

  4.4.

  Opptaksperiode:

   

   

             Barnet tilbys plass fra det tidspunktet barnehagen har  mulighet for å starte tilvenning.

                Andelen må betales inn før andelshaver kan benytte sin rett til bruk av barnehageplassen. 

                Foreldrekontigent løper fra det tidspunktet barnet tilbys plass med avrunding opp til nærmeste 1/1 eller                ½ måned. Barn som tas opp i barnehagen har fast plass til 15.08.det året  barnet når skolepliktig alder.

               Når et barn slutter i barnehagen, skal plassen disponeres etter opptaksreglene i disse vedtektene

   

  4.5.

  Permisjon fra plasser:

   

   

              Permisjon fra plasser kan forekomme for et begrenset tidsrom.  

              Søknad om permisjon fra plassen må sendes skriftelig til daglig leder 3 måneder før permisjon forventes  å tre i             kraft. Daglig leder er gitt myndighet til å avgjøre søknadene. Permisjon kan kun besluttes for inntil 12 måneder             av gangen.           

              Permisjonsplassen kan tilbys det barn som har best prioritet etter reglene om opptak.

   

   

  4.6.

  Oppsigelse av andel/plass:

   

   

               En andel skal sies opp skriftelig med 3 måneders varsel. Det kreves foreldrebetaling frem til plassen er  besatt  av nytt barn, dog begrenset oppad til 3 måneder. Oppsigelsestiden blir regnet fra dato til dato.  Krav om oppsigelsestid løper fra og med 1.dag i barnehagen Barn som slutter i barnehagen grunnet skolestart trenger ikke si opp plassen med mindre endt oppsigelsestid er før 15.08.

   Andelen tilbakebetales av styret innen 14 dager etter utløpet av oppsigelsestiden. Eventuelt skyldig  foreldrebetaling trekkes fra andelen før utbetaling.

  Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1.juni medfører en plikt til å betale  foreldrebetaling til 15.08. Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal  foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.